Ekologiskt båtägande

Vill du njuta av ditt båtliv i rena vatten och mitt i den ljuva naturen samt bidraga till att dessa värden både återställs och bevaras?

 På vilket sätt kan jag bli en ekologisk båtägare? Epu Coat® ytbelagda båtar behöver inte giftfärger vilka är skadliga för vattendragen. Både snäckor och alger fäster sig nästan inte alls på en båtbotten behandlad med Epu Coat®. Det är också problemfritt att sköta båtens botten ute till havs. Bara att tvätta botten försiktigt när snäckorna håller på att fästa sig.

På hösten tvättas framförallt aluminiumbåtar på stränder och gårdar med bl.a osmossyra och andra starka kemikalier. En Epu Coat® behandlad båt kräver endast vattentvätt.

En båt behandlad med Epu Coat® ger en lägre bränsleförbrukning, vilket i sin tur medför mindre utsläpp.

Genom att beställa en Epu Coat® ytbehandling till din båt gör du din största ekologiska insats på länge! Lycka till!

Hur bli av med giftfärger


I Finland säljs årligen 850 000 kg. antifouling eller giftfärger till fritidsbåtar. I Finlands insjöar har användningen av giftfärger redan varit förbjuden en längre tid, men ändå är produkterna lätta att få tag på. Också båtar med fabriksmonterad antifouling ytbehandling säljs allmänt i Insjö - Finlands affärer. Dessa färger innehåller totalt 17 000 kg. koppar, vilket är mera än pappersindustrin, all metalltillverkning, gruvindustrin samt allt kommunalt avloppsvatten tillsammans. Kopparn blir kvar i naturen, försvårar växternas och algernas fotosyntes samt fiskars och andra vattendjurs fortplantning.(TUKES)

Hela konceptet med  Epu Coat®  har varit att tillföra marknaden ett giftfritt alternativ till ytbehandling av båtbottnar. Båtägarnas uppgift är att vårda och respektera miljön, beställa sina nya båtar ytbehandlade med Epu Coat®, så att också kommande generationer kan få njuta av våra vatten och den glädje de för med sig.

Vår vision är renare vattendrag åt oss själva och kommande generationer.

Gör som oss, säg NEJ till gifter!

kuva lainattu netistä
kuva lainattu netistä
kuva lainattu netistä
kuva lainattu netistä
näkki ei kiinnity epu pintaan
näkki ei kiinnity epu pintaan
meritoukka ei kiinnity epu pintaan
meritoukka ei kiinnity epu pintaan

Båtens botten är gynnsam

Båtens botten är en gynnsam livsmiljö för många organismer som lever i vatten. De organismer som fäster sig på båtens botten kan vara till riktigt besvär för båtägaren. I Östersjön är det snäckorna som förorsakar de största problemen. Snäcklarverna fäster sig vid båtens botten i månadsskiftet juli - augusti, varefter de bildar ett hårt kalkskal omkring dem själva. I insjöar, där det inte finns snäckor, är problemen olika alger och andra mikrober, vilka bildar en klibbig hinna på båtens botten.

Traditionellt har man förhindrat att organismerna fäster sig på båtens botten genom att använda giftfärger. Giftfärger är dessvärre hälsovådliga för människan, väldigt giftiga för organismer som lever i vatten, samt skapar långvariga  miljöproblem. Dessutom finns det många begränsningar och skyldigheter vid användning av giftfärger, vilka alla båtägare borde känna till.

Mna kan förhindra att snäckor fäster sig vid båtens botten genom att använda det miljövänliga alternativet Epu Coat® istället för giftfärger. Alternativa metoder är även de enda möjliga i insjöar, där användandet av giftfärger är förbjudna.

Detta i korthet om giftfärger, skyldigheter och ansvar vid användning av dessa, samt en presentation av alternativa metoder till giftfärger Epu Coat® . 

Biocidprodukter,

liksom giftfärger är utvecklade för att motverka skadliga organismer. Vid användningen av dessa finns det alltid märkbara miljö- samt hälsorisker i bakgrunden. Försäljning och användning av biocider regleras av biocidlagstiftning och nationella kemikalielagar. Enligt finländs lagstiftning får man i Finland endast sälja och använda sådana biocidprodukter som är godkända av myndigheterna(TUKES). Användning av importerade produkter i Finland är olaglig.
 Från en Epu Coat® beläggning frigörs eller lossnar ingenting som är skadligt för ett vattendrag och den är inte heller skadlig för båtens användare.

Giftfärgers användare, är enligt kemikalielagen skyldiga att följa produkternas bruksanvisningar samt begränsningar angående produkternas användning, vilka framgår av texten på färgburkarna. Det är förbjudet att använda produkterna till annat än vad som framgår av bruksanvisningarna.  P.g.a detta är användningen av giftfärger på insjöområden förbjuden. Om du har planer på att använda din båt på insjöar, måla inte din båt med giftfärg, använd istället en alternativ metod, epucoat.

Alla giftfärger är väldigt skadliga för vattenorganismer och de skapar långvariga skador på miljön. Dessutom är de hälsovådliga, vilket framgår av bruksanvisningarna som förespråkar användande av skyddsutrustning. Kom alltså ihåg att läsa bruksanvisningarna och begränsningarna noggrant innan du använder produkterna.